CIEĽ

Priblížiť rodičom pohľad na psychologickú rovinu prežívania a správania sa detí, kt. sú šikanované alebo potenciálne ohrozené šikanou.

Poskytnúť teoretické a praktické vedomosti o tom ako pomôcť svojmu dieťaťu v súvislosti s emocionálnym a psychologickým prežívaním pri strete so šikanou.

Rady, čo urobiť aby sa moje dieťa nestalo agresorom alebo obeťou šikany.

 

OBSAH

 

  • Moje dieťa sa zmenilo, správa sa inak, čo za tým môže byť?
  • Najčastejšie formy šikany na školách a psychologické charakteristiky ich prežívania deťmi.
  • Agresor, obeť, prihliadajúci šikane a ich vnútorné prežívanie.
  • Vnútorné prežívanie emócií, sebadôvera, dôvera voči svetu.
  • Možné psychologické, osobnostné, emocionálne a fyzické dôsledky šikany.
  • Ako a čím môže rodič pomôcť a podporiť svoje dieťa, kt. je/bolo šikanované aby zmiernil negatívne dopady na jeho emocionálnu a psychickú pohodu.
  • Akú úlohu v tom hrá škola, kde a ako treba postupovať aby rodič neostal sám pri pomoci svojmu dieťaťu a aby sa podobné situácie neopakovali.

 

Účastníci si osvoja vedomosti o psychologickom a emocionálnom prežívaní šikany, o ich možných prejavoch a dôsledkoch u detí. Získajú praktické vedomosti a rady ako predchádzať šikane u svojho dieťaťa a ako pomôcť dieťaťu, ktoré sa stretlo so šikanou. Zorientujú sa v systéme psychologickej pomoci obetiam šikany a budú pripravení okamžite a efektívne riešiť situácie súvisiace so šikanou.

 

KOMU JE URČENÝ?

Webinár je určený všetkým rodičom školopovinných deti základnej a strednej školy

 

Webinárom Vás prevedie školská psychologička a pedagogička Mgr.Renáta Dörnhöferová

Module 1 Záznam webinára
Unit 1 Záznam Pomóc, šikana!