Webinár sa zameriava na proces integrácie žiaka s AS v podmienkach bežnej ZŠ v nasledovných tematických okruhoch:

  • Školská integrácia (proces integrácie, sociálne zručnosti žiakov s AS, tvorba a práca s IVVP)
  • Socializácia osobnosti (klíma triedy, sociálna komunikácia, proces učenia)
  • Poradenský servis (činnosť odborného zamestnanca v škole, aplikácia špeciálnych výchovno-vzdelávacích procesov v škole, poradenstvo v interakcii so žiakmi / učiteľmi / rodičmi
Module 1 Záznam webináru
Unit 1 Video